JAVNO PISMO ŽUPANU LEOPOLDU POGAČARJU IN G. FRANCU LEGATU na objave prispevkov Novicah št. 4, september 2014 DOKAZILA O POŠTENEM DELU

Avtor: 
Bernarda Resman

 

Gospod Leopold Pogačar!

Moj nekdanji sodelavec, g. Stanislav Repovž, mi je nekoč dejal. Kadar te bodo silili, da hitro nekaj podpiši, ker se zelo mudi, si vzemi čas in dobro poglej, zakaj se mudi. To je bil zelo moder nasvet, zaradi katerega sem bila vedno pozorna na stvari, pri katerih se je izjemno mudilo in vi niste znali oceniti finančnih posledic. In nasvet g. Repovža se je vedno izkazal. Nastopam izključno kot del civilne družbe, ki ima pravico in želi vedeti stvari, na katere ste kot javna oseba, plačana z našim denarjem in z javnimi pooblastili dolžna odgovarjati na vprašanja in poslovati transparentno. Vi ste odgovorna oseba za izvedbo postopka OPPN Breznica, za vračilo sredstev telefonije, za komunalni prispevek in komunalno opremljanje poslovne cone Žirovnica. Operiram izključno z javno dostopnimi podatki in berem javno dostopne predpise. Da, govorim v imenu resnice, pravice in poštenja. Kdo od naju natolcuje in zavaja, pa naj bralec presodi iz podatkov in kopij dokumentov, ki jih bom navedla.

Odgovori, kot je vaš v zadnjih Novicah, me zares razveselijo, ker na vse vaše trditve v petih točkah lahko argumentirano odgovorim, postrežem s podatki in členi zakonov in jih postavim na laž. Škoda, da se na moje trditve ne odzivate bolj pogosto, še bolj škoda pa je, da se nanje ne odzivajo tisti, ki so za to poklicani in celo plačani in so to obljubili svojim volivcem (občinski svetniki, nadzorni odbor, člani občinskih odborov). Kot dober politik očitno veste, da je informiranje najboljše sodobno orožje politike in da drek, bolj če ga mešaš, bolj smrdi. Vsak moj očitek brez argumentiranega odgovora jemljem zato kot priznanje in potrditev.

Sedaj pa k odgovorom na mojih pet vprašanj.

 

1. OPPN Breznica

Od kod mi rok en mesec? Pobrala sem ga na občinski spletni strani. : http://www.uradni-list.si/1/content?id=112509#!/Sklep-o-pripravi-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-za-obmocje-Breznica-Center-(BZ-2) , Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Breznica – Center (BZ«), sprejet 15. 3. 2013, objavljen v UL RS št. 27/2013 velja od 29. 3. 2013. V njem je določen rok za javno razgrnitev in javno obravnavo september 2013, rok za stališča do pripomb pa prav tako september 2013, kar je lahko največ en mesec. Sklep je podpisal župan Leopold Pogačar.

 

2. Prepoved priklopa na kanalizacijo.

Gospod župan, površno berete. Nikoli nisem trdila, da ste nam prepovedali priklop na kanalizacijo, ampak na meteorno kanalizacijo. Zakon določa, da se komunalni prispevek lahko zaračuna za tisto infrastrukturo, na katero se objekt priklaplja. Naš kanalizacijski sistem je grajen ločeno za fekalne odplake in meteorno vodo s cest in javnih površin. Glej Novice št.2, maj 2013 http://www.zirovnica.si/UserFiles/1482/File/Obcina%20Zirovnica%20novice%20MAJ%202013%20NET.pdf .

Priklop meteornih vod z zasebnih objektov na meteorno kanalizacijo je dovoljen samo v izjemnih primerih, ko drugačna rešitev tehnično ni možna. Vsi ostali smo od občine prejeli dopis, v katerem nas izrecno opozarjate, da priklop meteornih vod na kanalizacijo ni dopusten. Meteorna kanalizacija, kolikor je zgrajene, je prilagoditev novejšim standardom urejanja cest, za katero občina po zakonu nima pravice zaračunati komunalnega prispevka.

V odločbah, ki smo jih prejeli zavezanci Breznice in Vrbe je bil vsem zaračunan tudi priklop na meteorno kanalizacijo, kar iz izreka odločbe ni razvidno, pač pa zelo pomanjkljivo iz obrazložitve. Odločba bi morala natančno predstaviti izračun komunalnega prispevka in dejansko stanje za posameznega zavezanca. Iz odločb ni razvidno, ali je zavezancu omogočen priklop na meteorno kanalizacijo ali ne in tudi ne koeficienti za izračun vsake posebej. Na to sem vas osebno in nato še javno opozorila pred več kot letom dni. Upiranje popravi množične krivice in napake vzbuja sum, da napaka ni bila storjena nenamerno, ampak da je šlo metodo posebnega pritiska na prava nevešče in v pravno državo zaupne stranke in poseben primer izsiljevanja.

Podlaga za odmero je sklep občine:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101566&part=&highlight=

Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele so takrat znašali 40,61 EUR/m2, od tega se na fekalno kanalizacijo nanaša 20 %, na meteorno pa 12.

Za našo hišo je bil zaračunan komunalni prispevek v višini 1461,29 EUR po naslednjem izračunu:

 

faktor namemb.

površina parcele

izkoriščenost

namembnost

faktor za greznice

komunalni prispevek

%

fekalna

0,20

916

0,93

0,6

0,22

913,30

62,5

meteorna

0,12

916

0,93

0,6

0,22

547,98

37,5

 

 

 

 

 

 

1461,29

 

Na meteorno kanalizacijo se nanaša 37,5 % odmerjenega komunalnega prispevka, ki je bil odmerjen nezakonito v višini 547,98 EUR. Izraženo z upokojenskim regresom je to 1,48 najvišjega, 2,46 srednjega in 3,3 najnižjega upokojenskega regresa. Izraženo s kurjavo pa je to skoraj 10 m3 drv, za katere mnogi trdijo, da si jih težko privoščijo.

Tudi sama, ki sem se s tem področjem strokovno veliko ukvarjala, v odločbi na to nisem bila pozorna, pozorna sem postala šele ob ponovnem prebiranju zakonodaje lani. In zelo verjetno bi, če bi bila še na občini, tudi sama zagrešila to napako.

A napake se dogajajo vsem. Razlikujemo se samo po tem, ali smo jih pripravljeni priznati in popraviti ali ne. Občinska uprava jih doslej ni hotela, ni smela ali jih ji ni bilo treba priznati. Tudi od občinskih svetnikov na moje opozorilo nihče ni reagiral, kljub domnevno velikemu zavzemanju za dobro občanov, upokojenski regres in še kaj.

G. župan, ali je trditev še vedno neresnična, če dodava besedo »meteorna«?

 

3. Vračilo sredstev telefonije:

Ne žalite g. podžupana, domnevam, da je g. podžupan opravilno sposoben in osebno odgovoren za svoja dejanja, zato sem za odgovor prosila njega in ne vas. Mogoče se nisem dobro izrazila, beseda »ste« predstavlja množino in ne vikanja. Pravico ste nam formalno odvzeli občinski svetniki (razen g. Pfajfarja), ki ste jim vi, g. župan, debelo lagali, da ne poznate finančnih posledic, da se grozno mudi in da je treba odlok uskladiti z zakonom. Odgovornost za to nosite v celoti vi. Podrobno sem vaš konstrukt analizirala 23. marca 2011 v odprtem pismu občinskemu svetu, svetu časopisa, nadzornemu odboru in občanom občine Žirovnica z naslovom DEMOKRACIJA, LJUDSTVO, OBLAST.....KAKO JIH POJMUJEMO? na spletni strani zirovnica.com, http://zirovnica.com/clanek/2011/03/demokracija-ljudstvo-oblast-kako-jih-pojmujemo V odgovoru na to pismo, ki ga navajate, ste moje trditve samo še potrdili in dokazali, da pri tem niste bili niti najmanj zavedeni, in da ste občinskemu svetu in odborom namerno lagali. Ko bi bilo na seji treba nasprotne trditve preveriti, vam je g. Jekovec priskočil na pomoč z izjavo, da je treba odlok nemudoma spremeniti in ga uskladiti s spremembo zakona (nevarnost povzročitve nezakonitega stanja je za OS grožnja), ki pa je jaz ne najdem. Zaradi te dodatne pomoči je občinski svet sprejel vaš predlog sprememb na isti seji, ne da bi proučil utemeljene pomisleke g. Pfajfarja. S tem dejanjem ste v celoti zakonit odlok spremenili v nezakonitega za nazaj v vseh bistvenih točkah. Lahko dokazljivo in neizpodbitno dejstvo je, da

  • občanom, ki so omrežje zgradili, niste razdelili vseh sredstev,

  • niste jih razdelili v sorazmerju z vloženimi sredstvi,

  • niti niste objavili dokončnega seznama oseb, ki bi morale prejeti vsa vrnjena sredstva

kar vse od vas zahteva zakon.

Zakaj? Ker vi, g. župan, niste hoteli priznati, da so poravnave, ki ste jih poslali občanom, nezakonite po svoji vsebini, poleg tega pa ste jim s poravnavo vzeli možnost pravne zaščite.

Prepričana sem, da je podžupan moje navedbe preveril.

G. župan, več kot 700 družinam ste nasilno, z lažjo in manipulacijo odvzeli od 200 do 400 EUR, skupaj pa 112 tisoč EUR. To je spet nekaj upokojenskih regresov ali nekaj kubikov drv. Občinski svetniki in pristojni odbori takrat, niti po mojem opozorilu na to niso reagirali, res pa je, da bi iz obrazložitev lahko ugotovili samo to, da se jim laže, ne pa tudi, za koliko in kaj je dejansko prav. Poleg tega ste tistim, ki so se priključili kasneje, telefon skoraj podarili iz žepa tistih, ki so ga zgradili, kopali jarke za kable in nase prevzeli tudi celotni riziko izgradnje.

Najmanj opozicija v občinskem svetu in nadzorni odbor občine bi morala odigrati vlogo policije pri sprejemanju odločitev. Če bi skupina nasilnežev vdrla skozi okna v 700 žirovniških stanovanj in iz vsakega odnesla od 200 do 400 EUR, policija pa bi to mirno opazovala, bi o škandalu, nepridipravih in nedelu policije pisali vsi mediji. Laži in manipulacije v politiki so prav tako nasilje. Zame je odvzem denarja in pravic z z lažjo izsiljenim odlokom moralno etično popolnoma enako klasični kraji, razlika je samo v obliki nasilja in v odnosu javnosti do teh različnih oblik.

Prosim vaju samo za dokazilo, za predpis, o katerem sta govorila. Če res obstaja, vzamem vse besede nazaj.

 

4. Opravičilo občinski svetnici

Ponavljam, g. župan, občinsko svetnico ste v Novicah besedno obrcali, brca še meni pa ni opravičilo. Ubogi župan, pravite, da nimate pravice pojasniti svojega stališča na moje kritike. Ne samo, da imate pravico pojasniti svoje stališča, to je vaša dolžnost, pa ne samo stališča, tudi dokaze za svoja stališča ste dolžni predložiti javnosti. Samo za to vas pozivam. Za to imate na razpolago vse možnosti, ki jih imam jaz, poleg tega pa še vse plačane medije iz proračuna in občinsko spletno stran. Občinska svetnica je pri sprejemanju rebalansa proračuna 2012 predlagala, da se točka umakne, ker ni obrazložitve za prekomerno povečanje investicij, npr. ceste v Završnico za 64 %, občinske stavbe pa od leta 2010 za več kot 100 %, na 1.001.362 EUR. Zahtevala je podatke oz. vpogled v DIIP pred odločanjem. Z drugimi besedami, ni hotela kupiti mačka v žaklju. Povedali ste ji, da DIIPe po opozorilu notranje revizorke sprejema župan in ne občinski svet, zato jih ne more zahtevati. Zapisnik 12. seje si lahko preberete na občinski spletni strani http://www.zirovnica.si/podrocje.aspx?id=566 .

G. župan, ali vam je revizorka prepovedala tudi pokazati dokument občinskim svetnikom?

V Novicah ste zapisali, da si dokumente lahko ogleda na občini (po sprejemu rebalansa, čeprav obstajajo v elektronski obliki), da se razvoj ni začel z njenim prihodom v OS, da so vsi svetniki velike koalicije predlog podprli in omogočili izvedbo investicij in izvajanje dejavnosti, njena in še ena stranka pa naj bi po vašem mnenju glasovali »kar tako« in s tem onemogočali investicije in izvajanje dejavnosti. Županovo brco si lahko preberete na http://www.zirovnica.si/UserFiles/1482/File/obcina%20zirovnica%20novice%20JULIJ%202012%20net.pdf, stran 3, drugi stolpec.

G. župan, si upate tudi pred javnostjo tako vehementno zagovarjati 1 milijon za občinsko stavbo, le malo večjo od povprečne stanovanjske v občini. Naša pekarna mora na vsako škatlo piškotov za 4 EUR nalepiti deklaracijo, na kateri piše, kaj vsebujejo in ceno. Stranka ima pravico vedeti, kaj kupuje in za koliko, če deklaracije in cene na izdelku ni, je odgovorna oseba kaznovana. Če bi enake piškote podražili na 8 EUR in z njih odstranili deklaracijo, bi imela kako pravico. Za 4 EUR.

Po vašem mnenju pa občinski svetnik, ko odloča o našem denarju, nima pravice vedeti, kaj sprejema. Od svetnice ste torej pričakovali, da bo brez podatkov kupila vaše piškote, ki so se v dveh letih podražili za več kot pol milijona. Potem pa naj pride k vam pogledat, kaj je kupila !!!!

Je to demonstracija vašega »spoštovanja« do vseh, vašega »transparentnega« poslovanja ali vaše čustvene inteligence? Da ne razširim vprašanja na vaše članstvo in veliko koalicijo.

 

5. Oprostitev prijateljskega podjetja komunalnega prispevka

Vesela sem, da ste po nekaj letih dojeli razliko med sedanjim lastnikom zemljišč (nepremičninsko družbo) in bodočim lastnikom, ki bo gradil poslovne prostore v PC in tako postal žirovniški podjetnik.

Precenila sem zavzetost in sposobnost četice ekonomistov, direktorjev in visokih uradnikov v občinskem svetu za gospodarski razvoj v občini. Ponovno trdim, da ste večkrat in za veliko denarja prekoračili pooblastila, občinski svet pa je na vaš predlog potrdil veliko nepravilnosti, predvsem pa škode za bodoči razvoj PC in občine. Več o tem sem zapisala v prispevku z naslovom Trenutek resnice za žirovniško neoliberalno politiko, spletna stran http://zirovnica.com/clanek/2013/10/trenutek-resnice-za-zirovnisko-neoliberalno-politiko 21. oktober 2013.

Področje strokovno ni enostavno. Strinjam se z g. Legatom, da je mesto za take razprave drugje. Vaša gorečnost za prelivanje denarja bodočih lastnikov zemljišč z občinskega proračuna na nepremičninsko družbo bi utegnila koga bolj zanimati, kot naš občinski svet.

 

Vaš železni repertoar argumentov

Še nekaj o vaših »argumentih«, ki jih vedno navajate namesto tistega, za kar vas prosim. Ne vem sicer, kaj ima moj karakter, spravljivost same s sabo, služba v Bohinju in moja kandidatura za županjo opraviti pri komunalnem prispevku za meteorno kanalizacijo. Oh, tokrat ste pozabili napisati, kako vam je žal, ker v življenju nisem nič dosegla.

 

Glede mojega nesodelovanja in nesposobnosti

Na mesto direktorice občinske uprave občine Žirovnica me je takoj po ustanovitvi zaposlil prvi župan, g. Dežman, izvoljen na listi NLZ, ki mi je po strokovni in človeški plati očitno zaupal. Ponosna sem, da tega nikoli nisem zlorabila in da me ni zaneslo niti pri vas, da bi vam jo zakuhala, čeprav bi jo večkrat lahko. A moja dolžnost je bila in plačana sem bila za to, da vas pošteno seznanjam tudi z dejstvi, ki vam niso bila pogodu. Eno takih je, da slovenska in občinska zakonodaja o delovanju občin in preprečevanju korupcije velja tudi za tako imenitne družbe, kot je Neodvisna lista za Žirovnico. Vem pa, da vas je zelo jezilo, ker vam nisem dovolila, da bi z mojimi rokami lovili kače, kot jih lovite z rokami od vas nastavljenih kadrov.

Pravite, da sem bila nesposobna. Zakaj ste potem moje delo ocenjevali s skoraj najvišjo oceno? Zakaj moje izdelke javno predstavljate kot primer dobre prakse kot delo firme K&Z? Da ne bo izgledalo kot natolcevanje, si preberite članek Primer dobre prakse Občine Žirovnica, predstavljen na mednarodni konferenci na Hrvaškem v Novicah št. 2, maj 2013, stran 8, http://www.zirovnica.si/UserFiles/1482/File/Obcina%20Zirovnica%20novice%20MAJ%202013%20NET.pdf .

Napisali ste, da ste bili na tem področju zelo uspešni z dobro pripravljenimi projekti in dokumentacijo. Od 6 naštetih uspešno prijavljenih projektov sem namreč dokumentacijo za razpis pripravila jaz v celoti za prva dva (kanalizacija Rodine, Vrba in Breznica), v precejšnjem delu pa tudi za večnamensko dvorano. Do navedene objave pa je občina prejela EU sredstva šele za prve tri (pretežno moje) projekte. V posebno čast si štejem, da ste mi po več letih pritrdili, da konjeniški poligon ni javna, ampak zasebna zadeva (sedaj, ko je asfaltirana cesta do poligona in poligon zaključen, »javni interes« (beri: denar) ni več nujno potreben), da ustanovitev TD ni stvar občine in da agencijski posli samo pogojno sodijo v javni zavod (ti pogoji niso bili izpolnjeni). V to vas seveda nisem prepričala jaz, ampak negativni trendi razvoja ključnih področij v občini, ki sem jih napovedala.

Šele sedaj se zavedam, kakšno srečo sem imela v življenju, da sem se več kot 30 let lahko odkrito pogovarjala o idejah in problemih, da smo si delili izkušnje in znanje in pri tem strokovno in osebnostno rasli. Lahko sem bila zvesta svoji stroki, ekonomiji, ki je v javnem sektorju še kako manjka. Vesela in ponosna sem, da sem bila del uspešne občinske ekipe. Še bolj pa sem srečna, da nisem več. Zelo nesrečna bi bila, če bi se morala podpisovati pod vaše notranje-pravno umotvore, kot je ta, da občinskemu svetu ni treba spoštovati lastnega poslovnika. Nikoli nisem mislila, da sem nenadomestljiva. Če sem kdaj resnično rekla, »da boste crknili«, to ni bilo mišljeno brez mene, ampak z vami. No, občina ob dobitku na loteriji, ki se ji reče sistem financiranja občin, še dolgo ne bo »crknila«, razen, če jo bodo ubili. Bodo pa zanesljivo »crknile« številne razvojne priložnosti in prednosti, na katerih bi občina lahko gradila svoj razvoj in prihodnost mladih. Nekatere so že »crknile«, kot plemenilna postaja Antona Janša na Zelenici, nekateri kulturni spomeniki lokalnega pomena, zaradi vaše politike crkuje turistični obisk in nekateri turistični ponudniki, tudi poslovna cona životari še bolj zaradi vas. Če bi bilo odvisno od vas, bi umrle tudi kranjske čebele in mogoče bi ostal živ tudi kdo, ki bi si za pošteno vrnjen denar lahko kupil kurjavo in ne bi zbolel zaradi mraza.

 

Moja županska kandidatura je ena od odločitev, na katero sem v življenju najbolj ponosna. Moja pričakovanja so večinoma realna, zato moj cilj ni bil moja izvolitev, pač pa kvalificiranje mene osebno za politično delo. Samo kot politik lahko javno spregovorim o zadevah, o katerih vem, da je potrebno govoriti naglas. S svojo kandidaturo sem svoj osebni cilj dosegla v celoti.

Resnici na ljubo pa je treba povedati, da bi celo postala županja, če bi v politiki in v postopku volitev vladala športna merila, ker bi bili vi diskvalificirani zaradi nedovoljenega dopinga, ki ste si ga nepooblaščeno, a ne čisto skrivaj vzeli iz občinskega proračuna v višini nekaj 10 tisoč EUR ki ste jih kot Božiček delili ljubim volivcem prej, kot vam je občinski svet odobril. Za svojo kampanjo ste zlorabili občinski časopis in še kaj.

In če bi bila županja, lahko rečem samo to, da bi bile v občini izvedene vse investicije, ki so izvedene danes in še katera več, za manj denarja, da bi občina spoštovala svoje predpise, predvsem pa bi napake in krivice, storjene občanom, odpravljala in ne prikrivala in skrivala, ali celo popravljala odlokov za nazaj, da bi jim odvzela z zakonom določene pravice.

 

Moja kariera direktorice občinske uprave občine Bohinj

Ni sicer stvar Kašarjev, a ker jo vztrajno navajate kot nekaj negativnega v mojem življenju, naj povem nekaj malega o tem. Položaj direktorice občinske uprave v Bohinju (moje drage rojstne občine) sem prevzela kot izziv na povabilo župana, za kar sem postavila dva pogoja: da zaposli že sistemiziranega pravnika in da bo spoštoval sprejeto sistemizacijo, če jo bo na moj predlog sprejel. Dogovorila sva se, da se razideva brez odpravnine, če bova na začetku ugotovila, da nama ne gre skupaj. Pošteno.

Priznam, da si nisem predstavljala, da je leta 2008 kjerkoli v Sloveniji še možno doživeti kaj podobnega, vajena sem bila visokega standarda javnega sektorja in tendenc k doseganju še višjega. Od leta 2007 do leta 2010 se je pod g. Kramarjem število delovnih mest povečalo za 75 % (s 24 na 42) ob minimalnih spremembah obsega dela, ob tem pa za nekatere naloge bil zadolžen nihče. Občina ni imela niti razvojnega niti delovnega programa dela (razen za področje turizma), ne registra svojih predpisov, kaj šele čistopisov, občinski predpisi javnosti niso bili dostopni na spletu, za sistemizirana delovna mesta ni bilo niti enega pisnega predloga, delovna mesta so se odpirala in zapirala glede na prihode in odhode kadrov in ne obratno. Zasedena so bila celo že odpravljena delovna mesta, iz opisov del pa pri najboljši volji v večini primerov ni bilo možno ugotoviti, za kaj je kdo zadolžen. Sistem, ki ga najbolje označujeta termina: divji zahod in na juriš. Tistim, ki so vlekli voz, se je nalagalo nove in nove naloge, dokler jim niso popustili živci, kdor ni hotel delati, mu ni bilo treba. Pravice nekaterih so bile kratene tako, kot v tajkunskih zgodbah, posebno so bili šikanirani zaposleni z izkušnjami iz gospodarstva. Proračun se je usklajeval tako, da smo do polovice, kolikor je župan zdržal, pometali iz predloga kako tretjino sredstev za projekte (tudi za zakonsko določene, s pogodbami dogovorjene, začete in celo za EU projekte z EU viri), ostali del predloga pa je ostal nedotaknjen.

S sodelavci smo začeli vzpostavljati mehanizme za obvladovanje procesov. Na novo smo izdelali register občinskih predpisov od 1. seje dalje, ga dali na splet v uporabo delavcem in javnosti. Pripravili smo program nalog, ki jih mora občina še opraviti na podlagi zakonov in odlokov in program dela občinskega sveta. Zahtevala sem, da nosilci projektov za vse projekte pripravijo poenostavljan DIIP z osnovnimi podatki. Pripravila sem pisni predlog sprememb sistemizacije, po katerem so bile na delovna mesta dodeljene vse pristojnosti občine po vseh področjih. Število zaposlenih sem zmanjšala samo za fiktivna delovna mesta, čeprav bi jih lahko. Menim namreč, da je zmanjševanje zaposlenih možno postopno, z boljšo organizacijo procesov in modernizacijo poslovanja. Župan se je z mojimi predlogi sprememb sistemizacije v celoti strinjal in ga sprejel.

Potem pa se je začelo zatikati. Kljub usklajeni sistemizaciji sem na občinskem hodniku izvedela za dve novi zaposlitvi, ki ju ni nihče predlagal in mi nihče ni znal povedati, kaj bosta delala (se bo že kaj našlo). Namesto pravnika je župan zaposlil študenta prava, ki ga ima še danes, s katerim ne more kvalificirano izvajati pristojnosti občine.

Čez noč je župan sistemizacijo razveljavil in vse je bilo tako kot prej. S svojimi predlogi v Občini Bohinj nisem uspela. V okolju, kjer ne velja zakon, kjer ne velja ekonomija, ne velja človeška etika, kjer je skrb za uboge davkoplačevalce in občane samo verbalna, je vsako načrtno in strokovno delo moteče, neučinkovito in zato nesmiselno. Pri tem nisem želela več sodelovati, še manj pa odgovarjati. Zato sem napisala odpoved s prošnjo, da se mi delovno razmerje prekine z dnem, ko bodo ure in dopust porabljene. Tako se je tudi zgodilo. Žal mi je edino, da nisem malo počakala, da bi me župan razrešil sam, kar bi se v kratkem nedvomno zgodilo. V tem primeru bi dobila še lepo odpravnino, tako kot vsi moji številni predhodniki.

Ko je javnim uslužbencem na najbolj odgovornih mestih v občinski upravi in vodstvu občine potrebno groziti z inšpekcijo in s členi zakonov dokazovati obstoj standardov ravnanja in etike javnih uslužbencev, da so zavezani za zakonito ravnanje pri porabi javnih sredstev, da so spoštljivi do občanov, občinskih svetnikov in sodelavcev, je bitka izgubljena. Navajena sem bila, da se ukvarjam z razvojnimi problemi in ne sama s sabo. To bitko je, žal, izgubila tudi občina Žirovnica, posledice pa so že vidne in bodo vedno bolj. In vedno bolj glasno bo udrihala po državi in pomilovala žrtve tajkunov, da bi prikrila lastne napake.

Ob vsem tem pa sem ugotovila tudi, da občine Bohinj ne vodi g. Kramar, ampak preko svoje prijateljice v upravi striček iz ozadja, g. Vučko, nekdanji direktor občinske uprave, bivši policist, LDSovec, politik in sedaj visok državni uradnik. Občinske svetnike v Bohinju sem o teh dejstvih seznanila potem, ko sta župan in delavka uprave moje delo javno diskreditirala ob obravnavi poročila nadzornega odbora, ki je moj pristop ocenil kot dober poskus za izboljšanje stanja. Za mano sta odšli še dve od najboljših sodelavk na pomembnih področjih, financah in turizmu, gospod Kramar je na volitvah dobil visoko podporo, iz Bohinja pa se proti Ljubljani vozi vsak dan več ljudi.

In kako je z »razvojem kadrov« v Bohinju po nekaj letih. Izkušeno delavko na področju turizma je lani nadomestila hčerka g. Vučka, dokler se (očitno po inšpekcijskem pregledu) ni pojavila velika potreba po politološkem znanju za zavodu Turizem Bohinj, kjer se je nemudoma zaposlila in sedaj rešuje bohinjski turizem (Opomba: tudi zavod Turizem Bohinj je financiran iz proračuna). Citiram nekaj stavkov iz inšpekcijskega poročila št. 0611-23/2010/16 z dne 18. 4. 2014 Inšpektorata za javne uslužbence, ki sem ga dobila kot informacijo javnega značaja.

 

»Javna uslužbenka Tanja Vučko

Po pregledu predložene dokumentacije inšpektorica ugotavlja, da je bila javna uslužbenka v Občini Bohinj zaposlena za določen čas od 5.3.2013 do 1.4.2014, da je opravljala delo na delovnem mestu svetovalec za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo, da je diplomirana politologinja (un) in da je opravila izpit druge stopnje za vodenje in odločanje v upravnih zadevah.

Inšpektorici je bilo pojasnjeno (pisno dne 21.2.2014 in na dan inšpekcijskega nadzora), da je bilo zaradi prenehanja delovnega razmerja javni uslužbenki M.K. (odpoved pogodbe o zaposlitvi je bila podana s strani javne uslužbenke), potrebno za nemoteno opravljanje njenega dela čim prej nekoga zaposliti. Dne 13.2.2013 so zato objavili prosto delovno mesto svetovalec za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo in po izvedenem postopku sklenili pogodbo z izbrano kandidatko Tanjo Vučko. Nadalje je bilo pojasnjeno, da je župan ob sklenitvi pogodbe upošteval delovne izkušnje kandidatke, pridobljene z delom v času študija (delo v poslanski pisarni v Državnem zboru RS od 1.8.2011 do 31.8.2011, delo v kabinetu ministra za šolstvo in šport od 1.7.2010 do 31.7.2010 in od 1.9.2011 do 1.12.2011, delo na Slovenski turistični agenciji od 20.2.2012 do 11.5.2012, delo na Državni volilni komisijo od 1.12.2011 do 21.12.2011) in da so delovne izkušnje preverili po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pojasnjeno je bilo, da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za izbrano kandidatko niso preverjali verodostojnosti predloženih dokazil (strokovna izobrazba) in da v objavi prostega delovnega mesta kot pogoj niso določili izpolnjevanja pogoja iz 2. Odstavka 88. Člena ZJU, saj so menili, da za zaposlitev za določen čas to ni potrebno.

Inšpektorici je bilo pojasnjeno, da je javna uslužbenka Tanja Vučko dne 15.3.2014 (op. B.R. torej med inšpekcijskim pregledom) podala pisni predlog za prenehanje delovnega razmerja z dnem 1.4.2014….in da je sedaj zaposlena v javnem zavodu Turizem Bohinj.

..

Inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka MK pred prenehanje delovnega razmerja zasedala mesto višji svetovalec za turizem, kmetijstvo in gospodarske dejavnosti in da je bilo delovno mesto svetovalec za urejanje prostora in komunalno infrastrukturo na novo sistemizirano ……

..

Inšpektorica ugotavlja nepravilnosti pri objavi prostega delovnega mesta svetovalec za urejanje prostora ……….. saj med pogoji ni bilo zahtevano ………..da kandidat ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ……… .

Inšpektorica ugotavlja nepravilnosti v postopku zaposlovanja, saj se pred izbiro kandidatke ni preverjalo izpolnjevanja pogoja zahtevanih delovnih izkušenj, ni se preverilo verodostojnosti dokazil o izpolnjevanju pogojev in niso bila pridobljena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. Odstavka 88. Člena ZJU. »

G. Pogačar, na koncu morava razjasniti še najino temeljno nesoglasje. Občina je dobrih 4000 duš in ne župan, kot menite vi. Bili ste moj nadrejeni, moj bivši delodajalec pa je bila Občina Žirovnica in ne vi osebno. Kot politik imate pravico uveljaviti svojo politiko, pravico imate ubiti Prešerna kot razvojno priložnost, pravico imate onemogočiti nova delovna mesta, povečati stroške javnih služb, pravico imate zgraditi krožišče tik pod mrliške vežice in uničiti čudoviti ambient pod cerkvijo, pravico imate zlorabiti in uničiti plemenilno postajo rodovnih matic (a brez javnih sredstev), pravico imate ne spodbujati obnov kulturne dediščine, pravico imate uničiti turistične ponudnike na Bregu in v Mostah, če vas je dovolj. Ne moreva pa razpravljati o tem, ali je poslovnik občinskega sveta treba spoštovati, ali ste dolžni vrnjena sredstva telefonije razdeliti v celoti ali ne, ali jih boste razdelili v sorazmerju z vložkom ali ne, ali boste s komunalnim prispevkom zaračunali tisto, kar dobimo ali še tisto, česar ne dobimo in še o marsičem, ker vam zakon teh pravic ne daje. Pa tudi o tem ne moreva razpravljati, ali je ena in ena dve.

G. župan, današnji in že izvoljeni za naprej. Zmagovalce sodobnih političnih tekem je svetovno znani komik upodobil v diktatorju iz Vadije, ki je med drugim zmagal tudi na olimpijskih igrah. Zmagal je tako, da je postrelil vse svoje nasprotnike in še nekaj članov komisije.

Bilo bi krivično, če bi vaš izjemni uspeh pripisali samo metodam diktatorja iz Vadije. Velika zasluga za to gre tudi vrednotam zahodne, vsega presite družbe, ki se je najlepše demonstrirala na zadnjem Evrosongu. Concita Wurst ni zmagala samo zaradi svojega pevskega talenta, zmagala je predvsem zaradi svoje preobleke.

Zato kar pogumno naprej, g. Pogačar. Dokler je temu tako, ne boste na volitvah imeli nobene konkurence več.

 

NE MENJAJ KONJA, KI DOBRO VOZI

Spoštovani g. Legat,

najlepša hvala, boljšega primera in pregovora mi ne bi mogli dati za iztočnico. Če so konji plačani iz davkov, je uzakonjeno tudi: Vpregaj konje, ki dobro vozijo. V kontekst spada tudi pregovor: »Šenkanemu« konju se ne gleda v zobe, plačanemu iz davkov pa obvezno. Zelo primerno je, da nadaljujeva v teh živalskih prispodobah, saj se oba gibljeva na Orwellovi živalski farmi, na kateri smo vsi enakopravni, samo da so nekateri enakopravnejši.

Kaj me je vodilo? Vodilo me je predvsem to, da na večkrat javno postavljena vprašanja nisem dobila odgovora. Pisanje lahko pripišete mojemu poznavanju področja (kar mi priznavate), lahko vzgoji globoko verne matere in očeta, zavednega komunista in partizana, ki pa sta mi oba vtepala v glavo skromen nabor vrednot: pošteno delo, ljubezen, pravico in resnico. Lahko ga pripišete bohinjski trmi ali mojemu rogatemu nebesnemu znamenju, lahko pa tudi bližnjim volitvam, na katerih mi kot edino izbiro prodajate svojega vlečnega konja. Resnica je verjetno v kombinaciji vseh naštetih. Ampak vi razlago že imate.

G. Legat, tudi meni je všeč lično vezana oblika revije Novice, prijetne barve in dober papir. Ker pa je financirana iz proračuna (naših davkov), bi zanj morala veljati v odloku zapisana pravila glede izdajanja in obveščanja o lokalnih zadevah. Za razliko od vas pa menim, da to sploh ni obveščevalec ampak županov brezplačnik, mešanica sistemske in klasične korupcije, v katerem se za pisano paleto pestrega društvenega dogajanja dogaja manipuliranje z občani in dezinformiranje. O delu občinskega sveta poroča največ župan, javnost izve predvsem to, kdo je bil proti njegovim predlogom (in razvoju) in kdo za. V njem ne boste našli informacij o sprejetih novih davkih, kaj šele o tem, kakšni so. Še manj boste izvedeli, koga in zakaj občinski svet odstavlja in nastavlja. V njem ne boste našli informacij o tem, kakšna vprašanja postavljajo občinski svetniki, kaj jim župan in uprava odgovarjata, še manj o tem, zakaj nekateri svetniki niso podprli predlaganih rešitev. Še najmanj pa boste izvedeli o tem, kako so svetniki, ki ste jim zaupali svoj glas, branili vaše pravice, posebno takrat, ko jim jih občinska oblast krati. Izvedeli pa boste kar nekaj o kuhanju, delu na vrtu, energetski sanaciji stavb in odstranjevanju zidne plesni. Zasluge za to tudi jaz pripisujem Mediumu, katerega lastnik g. Dolar je nosilec županove liste in odgovorni urednici.

Strinjam se, da moja vprašanja spadajo na druga mesta. G. Legat, če bi razen Novic brali še gradiva in zapisnike sej občinskega sveta, programe zavodov in kadrov, opredelitve do javno razgrnjenih gradiv, bi vedeli, da jaz (ena redkih) postavljam vprašanja in dajem mnenja predvsem takrat, ko je za to čas. Moje pripombe so kategorično zavrnjene brez obrazložitev z enim samim stavkom: Predlog (pripomba) se ne upošteva. Opozorila glede telefonije in komunalnega prispevka sem najprej diskretno posredovala samo županu in občinskim svetnikom, ki so se delali, kot da jih ni. Tudi vaša svetnica DESUSa se ni niti enkrat v mandatu postavila v bran zakonitih pravic svojih volivcev, vlečnim konjem in razvojnim priložnostim, kaj šele pravice in resnice. Raje je zagovarjala interese kapitala, krajo pravic in denarja občanom. V enem primeru sem za presojo zakonitosti zaprosila pristojno ministrstvo, ki je (po enem letu) občini naložilo razveljavitev dela odloka o komunalnem prispevku, v drugem delu pa žal dalo samo priporočila. Primerno drugo mesto je v normalnih razmerah tudi nadzorni odbor občine. Če je od treh eden član na predlog NLZ, predsednik pa že javno nastopa na listi NLZ (torej 2/3), je tak nadzor farsa brez vrednosti.

Enakopravnost, neodvisno poročanje in skrb za javni denar naj ponazorim s primerom, ki vam je blizu in kakršnih na naši živalski farmi kar mrgoli. Proračunski denar mora biti po zakonu dostopen vsem po enakih pogojih in vnaprej znanih merilih. Za pomoč kulturnim projektom, kamor spadajo vaše knjige, občina objavlja javni razpis, na katerega se prijavljajo enakopravni. Enakopravnejšim se ni treba prijavljati na razpis, zanje se sredstva dodeljujejo neposredno. Tako ste vi za vašo knjigo o lokalni tematiki na razpisu dobil nekaj čez 800 EUR, Medium pa za svojo splošno (sicer odličen založniški projekt) direktno iz proračuna ZTK ( posredno iz občinskega proračuna) približno še enkrat toliko, naprodaj pa je pri obeh. Denar z razpisa ni bil v celoti porabljen.

In Neodvisna informacija v Novicah št.3, julij 2014: Medium sporoča, da knjigo dobite na Mediumu (o ZTK ni več ne duha ne sluha). G. Dolar je kot predstavnik občine tudi član sveta Zavoda za turizem, ki mu prav župan in člani NLZ stalno očitajo slabe finančne rezultata.

Prav je, g. Legat, da se Mediumu tudi s takimi objavami zahvalite za pomoč pri vaših projektih. Obžalujem samo, da se veliko premalo zavedate nečesa. V Sloveniji je kar nekaj dobrih tiskarjev, Franc Legat pa je samo eden.

Še na kratko o vlečnih konjih. Kako občina menja svoje konje, je lepo pokazala na primeru bivšega ravnatelja, g. Sodje. Občinski svet, vključno svetnica DESUSa, ga je na vse pretege hvalil v vseh pogledih, čez nekaj mesecev pa ga je odstavljal. Očitno je županu pregovor znan, zato je sejo (nezakonito) zaprl za javnost, občinski svet, vključno svetnica DESUSa, pa je dala podporo skrivnemu programu kandidatke iz okolice Kranja, ki je nihče ni poznal. Neuradno je bil njen program izjemno angažiran, ambiciozen in inovativen, saj je vseboval večino tistih zadev, ki se v šoli dogajajo že na leta. Če pregovora ne bi poznali delavci šole, bi imeli danes drugo ravnateljico, ali pa že kako bolj Neodvisno.

Sicer pa so od prihoda NLZ na oblast v modi predvsem neodvisni konji. Prvi tak je bil direktor ZTK, Janez Dolžan, katerega vlečnih sposobnosti ne bom ocenjevala, vem pa, da voza, ki ga vsi vlečejo nazaj, ne bi mogel naprej premakniti niti slon. Isto velja za sedanjo direktorico, ki je prav tako imela izjemno moden program (tudi tega občinski svet ni smel videti), sedaj pa jo njeni dobrotniki zmerjajo, ko hoče svoje ideje vnesti v občinski razvojni plan. Posebna garancija za vlečne sposobnosti je policijski pedigre. Tako so od 5 zaposlenih v medobčinski inšpekciji (pristojni pretežno za okoljske zadeve) kar trije bivši policisti. Tudi direktor JEKOINa je bivši županov kolega, ki ima kot direktor Komunale Kranj in pred tem občinske uprave izjemne zasluge za to, da se je projekt GORKI zavlekel že v drugo desetletje. Zasluge si deli z BSC Kranj, katerega bivša pomočnica direktorja sedaj kot solastnica podjetja K&Z izdeluje dokumentacijo za občino Žirovnica, seveda za nekajkrat višji denar, kot jo je delala občinska uprava.

G. Legat, vi ste v svoji pevski karieri izostrili posluh za petje in prepoznate dober glas od slabšega. Jaz sem imela v svoji karieri veliko opravka s konji, zato se je izostril moj posluh za prepoznavanje glasov vlečnih konjev, lipicancev, pa tudi pevsko nadarjenih oslov, ki so se naučili rezgetati. Zanesljiv znak, da imate opravka z vlečnim konjem je, da je kadarkoli in komurkoli brez vprašanj pripravljen pokazati svoje zobe. Nekateri najbolj samozavestni vas bodo celo sami prosili, da jih opozorite na črvičke, če jih boste opazili, da jih bodo hitro popravili. Zanesljiv znak, da nimate opravka z vlečnim konjem pa je, da vam zob ni pripravljen pokazati niti na posebno zahtevo. Še več, skriva se za zapaženimi vrati in rezgeta: Za božjo voljo, odstranite že tole babnico, ali ne vidite, da je zmešana.

G. Legat, samo »šenkanemu« konju se ne gleda v zobe. Vlečni konj, ki mi ga kot edinega ponujate, ni »šenkan«, ampak plačan iz mojega denarja, zato hočem videti njegove zobe, to pravico mi daje zakonodaja in javna higiena. Odgovori na moja vprašanja so tisti zobje, ki jih hočem videti in jih imamo pravico videti vsi, ki ga plačujemo. Zato moja vprašanja obravnavajte kot poziv svojemu vlečnemu konju, da pomoli glavo iz zapaženega hleva, da se bomo na lastne oči prepričali, da njegova ušesa niso nekoliko predolga celo za navadnega konja in da njegovi zobje niso piškavi.

Na koncu vas samo še obveščam, da se bom volitev udeležila in na edini možni način tudi izrazila svojo voljo glede izvolitve vašega »vlečnega konja«.

Bernarda Resman