Predlog za umik 5. točke z dnevnega reda 1. redne seje občinskega sveta

Avtor: 
Bernarda Resman

Javnost obveščam, da sem na župana Leopolda Pogačarja, podžupana Sebastijana Zupana, člane občinskega sveta in nadzornega odbora posredovala predlog, da se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica (1. obravnava), umakne z dnevnega reda seje.

Za umik sem podala naslednjo obrazložitev:

»OBRAZLOŽITEV:

V juniju leta 2013 sem dala pobudo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor nadzor nad zakonitostjo sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica. Ministrstvo je z dopisom z dne 8.7.2014 pozvalo občino, da razveljavi nezakonita določila Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica.

Iz poziva Ministrstva je razvidno, da so bili razlogi, podani v moji pobudi utemeljeni, zato je

opozorilo občino na pravilno uporabo predpisov, ki urejajo področje komunalnega opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka in podalo osnovne usmeritve v okviru predpisov iz svojega delovnega področja. Gre za opozorilo, ga je občina dolžna spoštovati. Opozorilo je bilo dano ob zavedanju, da je občina samostojna pri izvajanju nalog (izračunov ne more izdelati Ministrstvo). Ministrstvo je občino opozorilo na pravilno uporabo vseh tistih predpisov, ki sem jih v pobudi navedla, razen izrecno na razumevanje termina »vlaganja, predvidena v proračunu za tekoče in (ali) naslednje leto«. A uredba o vsebini programov opremljanja (7.in 9. člen) in ZPN (72. in 75. člen) nedvoumno določata, da se upoštevajo investicije najmanj za 4 leta, ker je to obdobje, za katero se pripravlja proračun (za tekoče in (ali) naslednje leto).

Rok za odpravo nezakonitosti je bil 90 dni od prejema obvestila in se je iztekel 12. oktobra.

Župan s predloženim gradivom predlaga razveljavitev nezakonitih členov, opozorila na pravilno uporabo predpisov pa ne spoštuje. Pri spremembi pogojev za obročno plačilo menim, da gre za tendenciozno in napačno interpretacijo obrazložitve MIP. Zakonske zamudne obresti se po obligacijskem zakoniku uporabljajo v primeru neizpolnjevanja obveznosti. Zakonodajalec je občini dal možnost (4. odstavek 7. člena pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka), da občanom omogoči obročno plačilo (zakonska možnost je tudi za obročno plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč). Občina je pri določitvi pogojev samostojna, občina Žirovnica pa se je glede tega obnašala kot dober gospodar in korektno do zavezancev in določila obresti v višini, ki več kot samo ohranjajo realno vrednost obveznosti, poleg tega pa destimulirajo zavezance k temu, da ne plačajo takoj, četudi imajo denar. Način določanja plačevanja je pristojnost občine in dokler zavezanci ne zamujajo s plačilom v dogovorjenih rokih, določbe o zamudnih obrestih ne morejo veljati. Tudi za plačilo NUSZ imamo možnost plačila v več obrokih, a nihče za to ne zahteva niti zamudnih obresti niti zavarovanja plačil obrokov. Obveznost ne glede na ročnost ostaja javnofinančna obveznost, ki jo je možno izterjati kot tako.

Del priporočil MIP bom okvirno finančno ovrednotila. Del priporočila se glasi:

»Občina je v postopku priprave Programa opremljanja dolžna upoštevati določila Uredbe in določiti skupne stroške na takšen način oziroma po takšni metodi, da se ugotovi realna vrednost posamezne vrste komunalne opreme. Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov. V primeru, da je občina za investicijo pridobila evropska sredstva, sredstva okoljskih dajatev, oziroma so bila v preteklosti izvedena druga vlaganja s strani občanov, ta sredstva predstavljajo druge vire financiranja, in jih je občina dolžna ugotoviti. Ker je komunalni prispevek namenski vir financiranja komunalne opreme, je občina dolžna druge vire financiranja ustrezno upoštevati in jih odšteti od skupnih stroškov ter tako na ustrezen način določiti obračunske stroške«.

Kar okrog 25 % od skupno 22 mio vrednosti obstoječe infrastrukture je občina v preteklih 30 letih financirala samo iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Samo iz tega naslova je izračunan komunalni prispevek bistveno previsok.

Menim, da predlagani odlok ne sledi pozivu Ministrstva za odpravo pomanjkljivosti, kar bo imelo za posledico še naprej previsoke obveznosti zavezancev in predvsem njihov neenakopravni položaj pri sofinanciranju opremljanja njihovih zemljišč z obvezno komunalno infrastrukturo.

Zato menim, da odlok ni primeren za obravnavo na občinskem svetu in predlagam, da se umakne z dnevnega reda in da občina pripravi odlok, ki bo upošteval poziv za razveljavitev in priporočila Ministrstva.

Med zavezanci za plačilo komunalnega prispevka bodo v prihodnosti vsi graditelji poslovnih prostorov (razen v poslovni coni), doma starostnikov, gasilskega doma in drugih neoproščenih objektov, zato bi neupravičeno visok komunalni prispevek moral zanimati vsaj tiste v občinskem svetu, ki se domnevno zavzemajo za nova delovna mesta, varnost in boljše pogoje za starejše.

Obveščam vas, da bom izkoristila vsa pravna sredstva, da se tudi v občini Žirovnica uveljavi komunalni prispevek na način, ki bo spoštoval pravico zavezancev do enakopravne obravnave in občini zagotavlja vire za pokritje celotne investicije, ne pa več od tega. Tak način namreč določa zakonodaja. »

Zaprosila sem, da se občinskim svetnikom posreduje ta dopis pred sejami odborov občinskega sveta, vse občinske svetnike seznani tudi s kopijo poziva Ministrstva, nove svetnike pa seznani tudi z vsebino moje pobude za oceno zakonitosti navedenih odlokov.

Prilagam pobudo za presojo zakonitosti občinskih odlokov in poziv Ministrstva občini Žirovnica.

Bernarda Resman

PrilogaVelikost
min.za_inf.in_prostor_pobuda_za_presojo_posz_in_kp.docx42.44 KB
mip_komunalni_prispevek_-_poziv_za_razveljavitev_-_080714.doc183 KB